Πρακτική άσκηση αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ

Από τη Γενική Γραμματεία ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  εκδόθηκε εγκύκλιος με αριθμό Ζ/1802/6/2/96 (ΦΕΚ 104 Β΄) που αφορά την πρακτική άσκηση των αποφοίτων των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ. 1. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν καθιερώνεται  προαιρετική πρακτική άσκηση ενός εξαμήνου των αποφοίτων των ΙΕΚ στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.


2. Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι απόφοιτοι των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ δεν καταβάλλουν δίδακτρα ή τέλη εγγραφής ή παντός άλλου είδους εισφορές.

3. Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης  ο υποψήφιος ασκούμενος υποβάλλει:
α. Αίτηση-Δήλωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης στο πλησιέστερο στην έδρα της επιχείρησης απασχόλησης Δ. ΙΕΚ στην περίπτωση που ο τόπος κατοικίας διαφέρει του τόπου απασχόλησης.
β. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) από το ΙΕΚ αποφοίτησης.
γ. Βεβαίωση Εργοδότη με τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του προγράμματος της πρακτικής άσκησης.

4. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται απαραίτητα πριν από τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης του αποφοίτου.

5. Η εξάμηνη διάρκεια της πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

6. Μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης χορηγείται στον απόφοιτο βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση αυτής, από τον διευθυντή του Δημοσίου ΙΕΚ που επόπτευσε την πρακτική άσκηση.

ΔΙΑΚΟΠΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ
7. Εάν ο ασκούμενος απόφοιτος διακόψει την πρακτική άσκηση πριν ολοκληρωθεί το εξάμηνο, μπορεί να συνεχίσει σε άλλο εργοδότη για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ώστε να συμπληρωθεί το εξάμηνο της πρακτικής του άσκησης.
Για το σκοπό αυτό ο ασκούμενος πρέπει:
α. Να δηλώσει τη διακοπή της πρακτικής άσκησης στον αρχικό εργοδότη.
β. Να δηλώσει τη διακοπή της πρακτικής άσκησης στο δημόσιο ΙΕΚ  που εποπτεύει την πρακτική του άσκηση και
γ. Να προσκομίσει στο εποπτεύον δημόσιο ΙΕΚ, βεβαίωση του αρχικού εργοδότη που να ορίζει το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε σε αυτόν και τις ημέρες απουσίας του.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
8.  α) Ο ασκούμενος για τον συνολικό χρόνο του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να απουσιάζει περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες.
β) Εάν ο ασκούμενος απουσιάζει για περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες, η πρακτική άσκηση διακόπτεται αυτόματα.
γ) Στην περίπτωση αυτή (απουσίες πέρα των 15 εργάσιμων ημερών) ο ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει (εγγράφως το Δημόσιο ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύεται, εντός εβδομάδας από το πέρας της 15ης ημέρας απουσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, χάνει το δικαίωμα να συνεχίσει για το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης σε άλλο εργοδότη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
9. Οι απόφοιτοι στα ΙΕΚ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους (που σημαίνει ότι δεν ισχύει σε διάστημα που έχουν διακόψει την άσκηση) ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκησή τους (άρθρο 12 του ν. 2009/1992 ΦΕΚ 18 Α΄).

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΗ / ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
10. Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ εγκρίνει ή απορρίπτει το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, εάν ο υποψήφιος για πρακτική άσκηση θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του και ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα ετερο-απασχολείται για τη συγκεκριμένη περίοδο.
11. Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, είναι απαραίτητη υποχρέωση η ανάγκη τακτικών ελέγχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ουσιαστική πραγματοποίηση της άσκησης των αποφοίτων, καθώς και η συμβολή της στη βελτίωση και συμπλήρωση της κατάρτισής τους.
12. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης, ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση απόρριψης και σε συνέχεια του προηγουμένου, ο απόφοιτος μπορεί να ασκήσει έγγραφη ένσταση, αποστέλλοντάς τη προς τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία απόρριψης από τον Διευθυντή του Δ.ΙΕΚ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

marinermodule linemercruiser module linemercury1module lineoptimaxmodule line QUICKSILVER module line tohatsu module line VERADO module line 

smex